संकल्प की शक्ति No Further a Mystery


.. दयालु बाबा...कृपालु बाबा... सत बाप...सत टीचर...सत गुरु... बेहद का बाप... सर्वशक्तिमान...सत चित आनंद स्वरूप...बीजरूप...सदगति दाता... नॉलेजफुल...

Your generation of science is merging growth into its essence. It truly is creating incredibly delicate and powerful instruments for destruction. In precisely the same way, You need to develop into master creators and use your subtle powers to the job of establishment.

5. The views of the pure and charitable soul are similar to a spiritual magnet which can appeal to other souls to spirituality.

के लिए राज योग सीखकर मनुष्य से देवता, पुजारी से

टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना? किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में न आयें। नहीं तो यह भी एक बन्धन हो जाता है - कर्मातीत बनने में। तो टीचर्स अपने आपके पुरूषार्थ में सन्तुष्ट है? चढ़ती कला की महसूसता होती है? सबसे सन्तुष्ट हो सभी? अपने पुरूषार्थ से, सेवा से फिर साथियों में, सबसे सन्तुष्ट? सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना? तो सभी सर्टिफिकेट हैं - क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से सन्तुष्ट हैं तो बाप भी सन्तुष्ट है। एक होता है वैसे ही कहना कि सन्तुष्ट हैं, एक होता है सच्चाई-सफाई से कहना कि सन्तुष्ट हैं। सदा सन्तुष्ट!

3. (a legal paper having created on it) a proper statement about what's to generally be finished with a single's belongings, overall body etcetera after a single's Dying. Have you ever manufactured a will nonetheless? testament وَصِيَّه завещание testamento závěť Letzter Wille, das Testomony testamente διαθήκηtestamento testomony وصيت نامه testamentti testamentצוואה वसीयतनामा oporuka végrendelet surat wasiat erfðaskrá testamento 遺言 유언 testamentas testaments; novēlējums wasiat testamenttestamente ostatnia wola وصيت ليك testamento tes­tament завещание závet oporoka testomony testamente พินัยกรรม vasiyetname 遺囑 заповіт, духівниця وصیت di chúc 遗嘱

यस्ता श्रेष्ठ संकल्पको विधिद्वारा आत्माहरुलाई सद्गति गर्ने, ईश्वरीय सत्ताद्वारा आत्माहरुलाई हर विपतबाट छुडाउने, सदा पुण्यको पूँजी जम्मा गर्ने र गराउनेवाला, सदा विश्व कल्याणको दृढ संकल्प धारण गर्ने, यस्ता सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माहरुलाई बापदादाको याद, प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरुको रुहानी बाबालाई, गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।

Advantage and vice In keeping with Aristotle are "up to us". Which means Even though no person is willingly disappointed, vice by definition generally includes steps which ended up resolved on willingly. Vice originates from negative practices and aiming at the wrong things, not deliberately aiming to get sad.

कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो            सोच के बोलो, समझ के बोलो, सत्य बोलो            स्वमान में रहो, सम्मान दो             निमित्त बनो, निर्मान बनो, निर्मल बोलो             निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो      शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, शुभ संकल्प

இன்று பாப்தாதா தன்னுடைய மிக உயர்ந்த மகான் புண்ணிய ஆத்மாக்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்.The picture that many of us carry of our selves is produced of check This Out assorted features or features, obviously the traits of each's self-created graphic are different.

বশীকরণ মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত আত্মাদেরকে ফায়ারফ্লাইয়ের মতো উড়িয়ে দিতে পারে

संकल्प शक्ति अर्थात् मन र बुद्धिलाई सदा मनमतबाट खाली राख्यौ भने यहाँ रहँदा पनि वतनको सबै सीन–सिनरीहरु यस्तो स्पष्ट अनुभव हुन्छ, जसरी दुनियाँको कुनै पनि सीन स्पष्ट देखिन्छ। यो अनुभूतिको लागि कुनै पनि बोझ आफूमाथि नराख, सबै बोझ बाबालाई दिएर डबल लाइट बन। मन–बुद्धिबाट सदा शुद्ध संकल्पको भोजन गर। कहिल्यै पनि व्यर्थ संकल्प वा विकल्पको अशुद्ध भोजन नगर तब बोझबाट हल्का भएर उच्च स्थितिको अनुभव गर्न सक्छौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *